BSA-hallen - oppstart av sprening

Igangsettingstillatelse for grunnarbeider er nå på plass. Sprengningsarbeider vil iverksettes fra Uke 12 - Mandag 21.Mars.
Les mer

BSA Hallen- Varsel oppstart og Riggplan

Viktig informasjon om oppstart av bygging av BSA Hallen på Auli.
Les mer

Viken skog informerer

Viken skog informerer
Les mer

Oppdatert informasjon - veiarbeid 17.10.2019

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granvegen – Tandbergvegen. Avsluttende arbeider
Les mer

Oppdatert informasjon - veiarbeid 11.04.2019

Granveien, nærmer seg ferdig med rør og kumarbeider. Denne vil da åpnes for gjennomkjøring. Gravearbeidene i Tandbergveien vil samtidig gjenopptas.
Les mer

Oppdatering vegarbeid fredag 10. August

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang igjen etter sommerferien. Graving -/ sprengning i krysset Tandbergveien – Granveien vil starte i uke 33. Dette vil gi perioder med stengning og redusert fremkommelighet, og vi henstiller til trafikanter å følge skilting og vise hensyn. Antatt varighet er to uker, tom. uke 34. Nes kommune takker beboere for den tålmodighet som utvises.
Les mer

Oppdatering gravearbeider Tandbergvegen og Granvegen

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang med anleggsfirmaet Park og Anlegg AS. Graving i området Tandbegveien – Bråtenveien ventes avsluttet innen ferien. Granveien er påbegynt, og det vil graves frem til nummer 12-18 innen ferien. Det vil pågå redusert aktivitet i uke 28. I ukene 29 og 30 vil anlegget være feriestengt. Park og Anlegg vil sørge for at området har god framkommelighet og ryddet etter beste evne i tiden det er feriestengt.
Les mer

Informasjon om spregningsarbeid

I en periode vil det foregå sprengningsarbeid i forbindelse med bytting av vann- og kloakk.
Les mer

Totalforbud mot bruk av åpen ild

Totalforbudet er opphevet fra 20.08.2018 Grunnet meget stor skogbrannfare i hele Østlandet er det innført totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i alle kommuner på Øvre Romerike f.o.m søndag 20. mai. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser i tillegg til engangsgriller. I tillegg gjelder det også all aktivitet som utgjør en risiko for skogbrann. Det vil si at verken storkjøkken, primus, målpanne, kulegrill, engangsgrill og andre innretninger skal brukes i eller i nærheten av skog og mark.
Les mer

Granvegen er stengt for gjennomkjøring

I forbindelse med utbedring av vann- og avløpsledninger stenges Granvegen for gjennomkjøring. Omkjøring via Tandbergvegen og Furuvegen.
Les mer

Vanningsrestriksjoner innføres fom 23.05.2018

Det innføres vanningsrestriksjoner på Auli.
Les mer

Fremdriftsplan: Gravearbeid i forbindelse med fiber

Vi har endelig klart å få tak i en fremdriftsplan for den planlagte gravingen i forbindelse med nedlegging av fiber på Nyfeltet.
Les mer

Graving mellom Betel og Auli

Årnes Vannverk bytter ut eksisterende vannledninger langs fylkesveien mellom Betel og Auli i samarbeid med kommunen som skifter ut sine avløpsledninger.
Les mer

Landingsplassen er godkjent

Landingsplassen vi har planlagt de siste 6 mnd har fått de nødvendige godkjenningene fra Nes Kommune ved kommunalsjef Arild Skogholt og eiendomsforvalter Eva Stallemo.
Les mer

Bevilgning til gangvei i Tandbergvegen

Viktig informasjon - mange av oss har fått med oss at det er bevilget 600.000 kr til gangvei i Tandbergvegen. Men dette prosjektet avhenger av flere ting.
Les mer

Nye parkeringsplasser for Korsdalen Barnehage

Korsdalen barnehage har fått godkjenning til å opparbeide flere parkeringsplasser.
Les mer

Rydding langs veinettet

Kommunen starter med å rydde veinettet på hele Aulifeltet - les mer og spre gjerne informasjonen.
Les mer

Informasjon om hogstarbeid

Klikk deg inn for å lese mer om hvilke områder som blir berørt av opprydning og hogst de neste ukene.
Les mer

Snømåking

Endelig fikk vi en smak av vinteren med alt det medfører - svært kaldt, glade barn, snø og glatte veier!
Les mer

Hogstfelt (Auli Barnehage, Korsdalen Barnehage og Jerpevegen)

Det er mange som har lagt merke til at det fremdeles hogges en del på feltet vårt. En del av hogsten er i tråd med kommunens arbeid for å tynne ut og rydde i skogen, mens resten er en del av et nytt boligområde som vil oppføres etterhvert.
Les mer