§ 1 Navn

  1. Foreningens navn er Søndre Auli Velforening, org.nr 998 365 295

  2. Foreningen er tilsluttet en landsdekkende Velorganisasjon med alle sine medlemmer.

§ 2 Formål og virkemidler

  1. Velforeningens formål er å fremme boligfeltets / beboernes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet

  2. Foreningen er partipolitisk uavhengig

  3. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse

  4. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser

  5. Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift

  6. Velforeningen skal være medlem i en landsdekkende Velorganisasjon

  7. Velforeningen holder møter etter behov for å oppnå formålene. Det avsettes midler til forskjellige tiltak etter hvert som økonomien tillater det

  8. Velforeningen skal være registrert i Frivillighetsregisteret


§ 3 Velforeningens geografiske område

  1. Velforeningens kjerneområde dekker Tandbergvegen og Skredderstuvegen med alle deres sideveger, inkludert  Bråtenvegen og Grensevegen til Sørum kommune og Stasjonsvegen

§ 4 Juridisk person

  1. Foreningen er en selveid og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld

§ 5 Medlemskap

  1. Enhver som har fylt 16 år og bor (eventuelt har eiendom) på Aulifeltet kan bli medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen 31.12 for året som årsmøte omhandler. En husstand kan kun ha en stemme. Med husstand menes personer som hører til samme husholdning.

  2. Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding eller ved å unnlate å betale kontingenten

  3. Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret

  4. Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

  5. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent

§ 6 Kontingent

  1. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist

§ 7 Årsmøtet

  1. Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til ordinært årsmøte vedlagt foreløpig saksliste skal kunngjøres minst 4 uker før det skal holdes. Alle medlemmer har rett til å sette frem forslag til årsmøtet. Slike forslag må være styret i hende senest 2 uker før møtet holdes. Innkalling med endelig saksliste kunngjøres senest 1 uke før møtet holdes. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

  2. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

  3. Årsmøtet skal:

 • Velge møteleder og protokollfører

 • Godkjenne innkalling og saksliste

 • Føre protokoll og velge 2 medlemmer til å underskrive denne

 • Behandle foreningens årsberetning

 • Behandle revisorbekreftet regnskap

 • Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på sakslisten. Benkeforslag kan ikke tas opp til behandling uten at disse har samband med en sak på sakslisten.

 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent

 • Godkjenne låneopptak

 • Valg av:

  • Styre med varamedlemmer

  • 2 regnskapskyndige revisorer (kan ikke samtidig være medlemmer av styret)

  • Lekeplass- og dugnadskomiteer

  • Valgkomite

  1. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt i henhold til vedtektenes fastsatte formelle retningslinjer og frister

  2. Leder velges på årsmøtet for 1 år av gangen, øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år
   Varamedlemmer og revisorer velges for 1 år. Samtlige kan gjenvelges
   Valgkomiteen med 1 leder og 2 medlemmer velges for 2 år
   Lekeplasskomiteer velges med 2 til 3 medlemmer pr lekeplass. Halvparten velges for 1 år og resten for 2 år.
   Øvrige utvalg og arbeidskomiteer kan velges av årsmøtet ved behov. Årsmøtet kan også gi fullmakt til styret å velge midlertidige arbeidsutvalg og prosjektgrupper knyttet til spesielle saker.

  3. Stemmegivning på årsmøtet:
   For at et vedtak skal være gyldig må årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

   Benkeforslag gjelder kun ved valg av styre og dets medlemmer. Benkeforslaget kan kun behandles hvis kandidaten er tilstede.

   Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

  4. Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

  1. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

  2. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten

§ 9 Medlemsmøter

  1. Medlemsmøte avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut


§ 10 Velforeningens ledelse (styret)

  1. Velforeningen ledes av et styre som er foreningens daglige ledelse mellom
         årsmøtene

  2. Styret skal bestå av minst 5 og høyst 9 medlemmer med fra 1 til 3 varamedlemmer.
         Styret sammensettes av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer.

  3. Styremøter avholdes så ofte som det er nødvendig av hensyn til saksmengden

  4. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene inklusive
         varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer innkalles til hvert styremøte, men har
         ikke stemmerett hvis de faste styremedlemmer er til stede.

  5. Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

 • Sørge for at foreningen oppretter og har et HMS – system for aktiviteter og anlegg der dette er påkrevet

 • Sørge for at kontingenten til en landsdekkende Velorganisasjon blir betalt og at foreningen derigjennom har en ansvarsforsikring for foreningen.

 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi og utarbeide internbudsjett

 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

 • Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

 • Representere foreningen utad

  1. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal
         protokolleres, likeså alle uenigheter som forlanges protokollert

  2. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative
         formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle
         utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling

  3. Styrets arbeidsfordeling

 • Styrets leder har den daglige ledelse av foreningen og står som mottager av alle henvendelser, dersom ikke annet er avtalt. Leder undertegner avtaler mv på vegne av foreningen og i samsvar med styrets vedtak (signaturrett). Leder anviser alle utbetalinger, kaller inn til styremøter og er sammen med styret ansvarlig for at virksomhet og vedtak er i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styreleder har prokura til å forplikte på vegne av foreningen i tilknytning til innrapportering til Frivillighetsregisteret og lignende offentlige registre.

 • Nestlederen skal fungere som leder dersom lederen har forfall. Leder og nestleder skal dele arbeidet slik at nestleder til enhver tid har tilstrekkelig kunnskap om løpende saker.

 • Sekretæren fører møteprotokoll. Sekretærens arbeid skal skje i nært samarbeide med leder.

 • Kassereren forvalter velets midler og fører regnskapet etter de retningslinjer som følger av lov og forskrift eller som er fastsatt av årsmøtet eller av styret. Kassereren skal til enhver tid kunne legge frem rapport over foreningens økonomiske situasjon. Det er kassererens ansvar å sørge for at betalingsfrister overholdes og at tidsfrister for søknad om eventuell offentlig støtte/refusjon ivaretas. Kasserer fører fortegnelse over medlemsmassen. Velets midler forvaltes på den for velet gunstigste måte. Regnskapsåret går fra 1.1 – 31.12.

§ 11 Oppløsning

 1. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
       oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
       måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
 Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret
       kan velges til avviklingsstyre, og får stillingen som avviklingsstyre om intet valg
 foretas.
 2. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et veldedig
 formål valgt på det ekstraordinære årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på
       foreningens midler eller andel av disse.
 3. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som
       oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i
       denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 12).
 Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som
       årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes
 samtykke fra foreningens kreditorer

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på
       ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart

§ 13 Ikrafttredelse

Gjeldende vedtekter trådde i kraft fra og med 15. mars 2013.