Gang - og sykkelvegen fra Haga og forbi Haga Stasjon er nå ferdig og åpnet for bruk. Det er laget en flott asfaltert gangvei med ny god belysning. Rådmannen innstiller  på at detaljreguleringsplanen vedtas og at strekningen, som nå er under regulering er om lag 2,1 kilometer lang. Denne gang- og sykkelstien har vært etterspurt av svært mange i veldig mange år. Rådmannen argumenterer blant annet for at ved å gjennomføre denne reguleringsplanen vil det sikre god fremkommelighet for alle myke trafikanter langs fylkesvegen mellom Haga og Aulifeltet. I tillegg inneholder også reguleringsplanen en omlegging av fylkesvegen i "Betelkrysset". Denne omleggingen vurderes som et svært godt sikkerhetstiltak for å få til en trygg kryssing for gang- og sykkelvegen over den svært trafikkerte fylkesvegen, men også for trafikkavviklingen av biltrafikken gjennom selve krysset. Problematikken med trafikkavviklingen er også et av flere punkter SAV pekte på i sitt innspill til Trafikksikkerhetsplanen for 2013-2017.