Grunnet gjentatte klager på uoversiktlige veier på Aulifeltet skal det nå ryddes langs alle veiene. Dette er hver enkelt beboers ansvar og det er derfor viktig at denne informasjonen kommer ut til å så mange som mulig - så hjelp oss gjerne å spre! 

Følgende regelverk må følges: 

  • Inntil mindre veikryss og når en avkjørsel munner ut i en samle vei skal det være 24 m fri sikt der farten er satt til 30km/t.
  • Greiner må ikke henge lavere en 4,7 meter over veibanen. 
  • Over fortau må ikke greiner henge lavere enn 2,5 m. 
  • Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen
  • Beboere ved frisiktsonen må klippe all vegetasjon ned til 50 cm høyde (over veinivå)
  • Hekker og beplantning som er plantet utenfor tomtgrensen vil bli fjernet av kommunen 
  • Grøfter må ryddes og være fri for planter for at vannet kan renne ut av veibanen og på den måten redusere is i veibanen.

Mange steder i kommunen har trær og busker vokst slik at de er blitt sikt-hindrende og til fare for trafikantene. Mange av eiendommene på Aulifeltet har sikt-hindrende vegetasjon. Derfor ber kommunen om at det nå må foretas en beskjæring slik at problemet blir rettet. 

Både i vegloven og i plan- og bygningsloven finnes regler for vegetasjon inntil vei, og frisiktsoner vil være omtalt i lokale reguleringsplaner. Grunntanken er at den som kommer kjørende på en vei skal kunne se et barn på trehjulssykkel i god tid før avkjørselen eller krysset, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet. Hekk, busker og trær må heller ikke skjule vei-merking, trafikkskilt, gatenavn, lys-skilt eller belysning. 

De tomtene som er mest kritiske med tanke på sikt og uheldige situasjoner vil få et skriv i postkassen om at dette må tas tak i så fort som mulig. På de tomtene hvor kommunen anser situasjonen som prekær vil de gå inn på tomter å fjerne det de mener er nødvendig. 

Se bilder for informasjon om hva kommunen forventer. 

I grenseland: Sikten ut i krysset er for dårlig
Bra: Ryddig grøft og hekk på riktig side av tomtgrensen.


For spørsmål rundt dette vennligst kontakt Fagansvarlig Veg i Nes Kommune:  Kai Fjeldvang (kai.fjeldvang@nes-ak.kommune.no)