Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Godkjenning av årsberetning

3. Godkjenning av årsregnskap

4. Vel-kontingent

5. Valgkomite

6. Revisor

7. Valg av styremedlemmer